Säännöt

Säännöt                                                                                      PHR

01.07.2014 Voimassaolevat säännöt

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 § Yhdistyksen nimi on Vantaan Akateemiset Naiset r.y., jonka kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on kansallisen järjestön, Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n jäsen. Näissä säännöissä käytetään järjestöstä lyhennettä Liitto.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 § Yhdistys toimii pääasiassa kotipaikkakunnalla ja sen vaikutusalueella asuvien akateemisten naisten yhdyssiteenä. Yhdistys edistää akateemisten naisten työuraa, asemaa ja tasa-arvoa, tukee heidän tieteellistä työtään ja kannustaa heitä aktiiviseen toimintaan yhteiskunnassa, julkisen elämän kaikilla aloilla.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja retkiä sekä muuta jäsentoimintaa. Yhdistyksellä on myös yhteistyötä Liiton muiden jäsenyhdistysten kanssa.
Mahdollisuuksiensa mukaan yhdistys harjoittaa tarkoitustaan edistävää julkaisutoimintaa ja jakaa ansioituneille jäsenille ja naisopiskelijoille apurahoja.
Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottamaan lahjoja ja testamentteja sekä varojensa kartuttamiseksi järjestämään juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianomaisen luvan hankittuaan.

JÄSENET 4 § Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai ulkojäseniä. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistykseen hallitus.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Suomessa asuva nainen, joka on Suomessa suorittanut akateemisen loppututkinnon yliopistossa tai korkeakoulussa tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulussa. Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa myös sellainen Suomessa asuva nainen, joka on ulkomailla suorittanut Akateemisten Naisten Kansainvälisen Liiton (IFUW) hyväksymän tutkinnon.
Liiton keskushallitus hyväksyy jäsenyyden edellytyksenä olevat tutkinnot. Yhdistyksen ulkojäseneksi voi päästä jokainen Suomessa oleskeleva Akateemisten Naisten Kansainväliseen Liittoon kuuluvan ulkomaisen liiton tai yhdistyksen jäsen. Ulkojäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa eikä häntä voida valita yhdistyksen hallitukseen.
Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä. Kunniajäsenen kutsumisesta päättää vuosikokous hallituksen esityksestä.

5 § Varsinainen jäsen ja ulkojäsen ovat velvollisia suorittamaan vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun, joka sisältää Liiton vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.
Saavutetut oikeudet säilyvät.

6 § Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamaslla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hän on kuitenkin velvollinen maksamaan eroamisvuoden jäsenmaksun. Jäsen, joka on jättänyt vuoden jäsenmaksun maksamatta, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

KOKOUKSET 7 § Yhdistyksellä on vuosittain yksi varsinainen kokous, vuosikokous.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään marraskuussa ja siinä esitetään – tilinpäätös, joka käsittää hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen – toiminnantarkastuskertomus – seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä ehdotus jäsenmaksuksi päätetään – tilinpäätöksen vahvistamisesta – vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille – seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta – seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta – seuraavan vuoden jäsenmaksusta – vuosikokouksen 1a muiden kokousten kokouskutsutavasta sekä asioiden tiedottamisesta jäsenille. valitaan – hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä joka kolmas vuosi puheenjohtaja – toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö – yhdistyksen edustajat Liiton vuosikokoukseen ja muihin kokouksiin käsitellään – hallituksen vuosikokouksen ratkaistavaksi esittämät asiat – hallitukselle yhdistyksen jäsenen tai kunniajäsenen kuukautta ennen ilmoitettua kokouspäivää kirjallisesti esittämä asia
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

8 § Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua yhdistyksen hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteydellä tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tarkemmat määräykset ovat yhdistyksen kokouksen hyväksymässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä.
Yhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan antama ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka asianmukaisesti tarkastetaan.

KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN
9 § Yhdistyksen kokouksista tiedotetaan jäsenille joko kirjeellä, kirjallisella jäsentiedotteella tai sähköpostilla. Kutsu vuosikokoukseen ja muihin kokouksiin lähetetään vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

HALLITUS 10 § Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan samassa kokouksessa nimettyjen ehdokkaiden joukosta. Vaali on suoritettava suljetuin lipuin, jos joku läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä niin vaatii.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä nimeää rahastonhoitajan, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen.
Hallituksesta eroaa vuosittain kolmannes jäsenistä. Erovuoroisuus ratkaistaan kahtena ensimmäisenä vuotena arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Puheenjohtaja tai muu hallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Jos joku hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauden, valitaan hänen tilalleen toinen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavassa vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Tällaista vajaata toimikautta ei huomioida edellä mainitun kahden kolmivuotiskauden enimmäismäärää laskettaessa.

11 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin kolmannes hallituksen jäsenistä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä on läsnä tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.
Hallitus voi tarvittaessa kokoontua sähköisesti.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka hallituksen hyväksymällä tavalla asianmukaisesti tarkastetaan.
Hallitus voi asettaa toimikuntia valmistelemaan asioita tai hoitamaan tehtäviä.
Hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka, postiosoite, tutkinto ja ulkomaalaisen jäsenen kansalaisuus.

NIMEN KIRJOITTAMINEN 12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

TOIMINTA- JA TILIVUOSI 13 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee antaa tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen toiminnantarkastajalle maaliskuussa. Toiminnantarkastajan tulee tehtävänsä suoritettuaan jättää tarkastuskertomuksensa yhdistyksen hallitukselle huhtikuun kuluessa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 14 § Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Muutos astuu voimaan, kun Liiton keskushallitus on sen hyväksynyt ja kun muutos on merkitty yhdistysrekisteriin.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN 15 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, ja joiden välillä on vähintään kuukausi. Yhdistys katsotaan puretuksi, jos kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on purkamista puoltanut. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkaminen.
Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan Liitolle käytettäväksi Liiton periaatteiden mukaisesti akateemisten naisten tieteellisen työn tukemiseen tai yhdsityksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.© Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä tietokanta päivitetty 04.06.2019 15:33